Splošni nabavni pogoji podjetja Providus d.o.o.

1. Veljavnost

Sledeči kupni pogoji veljajo za vsa naročila in druge nakupe PROVIDUS d.o.o. ( v nadaljevanju naročnik). Veljajo predvsem za naročila, ponaročila, itd., ki se razvijejo iz tekočih poslovnih odnosov. V primeru, da se splošni pogoji dobavitelja deloma ali v celoti ne skladajo s temi kupnimi pogoji, veljajo pogoji naročnika, brez nadaljnje potrebe obrazložitve. Drugače velja samo, ko naročnik pisno odobri izrecno odstopanje kupnih pogojev nasproti dobavitelju. Z izvedbo naročila izrecno prizna dobavitelj v vsem sledeče kupne pogoje. Če se dobavitelj z zgoraj omenjenimi pogoji ne strinja, mora o tem pred izvedbo naročila nemudoma pisno obvestiti naročnika. Naročnik si v tem primeru pridržuje pravico naročilo umakniti. V tem primeru nima dobavitelj pravice do nobenih ugovorov.

2. Naročilo, potrditev

Naročilo velja kot izdano, če ga mi sestavimo in podpišemo. Ustno izdano naročilo nas ne zavezuje, če ni naknadno pisno odobreno.  Vsaka pošiljka mora imeti potrdilo odpreme ali dobavnico, ki vsebuje našo številko naročila. V posamičnem primeru so naši vzorci skupaj s podatki tolerance obvezujoči. S sprejemom naročila prizna dobavitelj, da se je z vpogledom v načrte o načinu izvedbe in obsega dobave ali storitve poučil. Pri očitni zmoti, tiskovni napaki ali računski napaki v naših dokumentih, načrtih in risbah za nas ne velja nobena obveznost. Dobavitelj nas je zavezan o takih napakah obvestiti, tako da lahko popravimo naročilo. Enako velja pri manjkajočih dokumentacijah  ali risbah. Sprejem naročila se mora v 2 delovnih dneh po naročilu pisno potrditi. V nasprotnem primeru smo upravičeni do preklica in si pridržimo pravico do naročila drugje. Odstopanje v kvaliteti in kvantiteti nasproti tekstu in vsebini našega naročila in kasnejše spremembe veljajo najprej kot dogovorjene, če jih izrecno pisno potrdimo. Risbe, vzorci ali podobne končne produkte in nepopolne produkte, ki jih mi prepustimo ali so narejeni po našem naročilu, ostanejo naša lastnina in se lahko z našim izrecnim pisnim dovoljenjem predajo tretjim osebam. Drugačni dogovori v posameznem primeru se po izvršenem naročilu nemudoma, brez posebnega povabila, vrnejo nazaj.

3. Dobavni roki

Dogovorjeni dobavni roki in termini so absolutno zavezujoči. Tečejo od datuma naročila. V roku dobavnega roka oz. termina mora biti blago dostavljeno na kraju, ki ga mi določimo. V primeru pričakovane zamude mora dobavitelj  to nemudoma pisno sporočiti in sprejeti našo odločitev o ohranitvi naročila. Če pride dobavitelj v zamudo, imamo po opominu pravico do penalov od 1 % neto vrednosti naročila za dan zamude, do največ 10 % neto vrednosti naročila ob zahtevi dobave in /ali odstopiti od pogodbe in do povrnitve celotne nam povzročene škode zaradi neizpolnitve pogodbe. Penali se bodo zahtevali v odškodninskem zahtevku. Pred pretekom dobavnega roka do prevzema nismo zavezani.

4. Cene in plačilni pogoji

Veljajo cene in fiksne cene, razen če jih dobavitelj zniža. Zvišanje cene je veljavno samo, če jih pisno potrdimo. Dobavitelj ne postavlja neugodnih cen ali pogojev kot ostali odjemalci, če in dokler so mu le ti nasproti v konkretnem primeru enaki ali nudijo enakovredne predpogoje. Ob očitnem znižanju lastne cene smo upravičeni zahtevati ustrezen popust. Računi se izstavijo za vsako naročilo posebej. Plačilo sledi po prejetju blaga brez napake oz. po brez napake opravljeni storitvi in po prejetju računa. Pri delni dobavi velja to enako. Časovni zamiki, ki nastanejo zaradi nepravilnega ali nepopolnega računa, ne vplivajo na rok popustov. Plačilo sledi načeloma 30 dni po dostopu pregledanega popusta oz. končnega računa.  Pri dodelitvi popusta sledi plačilo: do 14 dni z odbitkom 3 % popusta, do 30 dni neto. Drugače plačamo mi vedno s pridržkom popravila, če se kasneje ugotovijo napake. Zahtevki dobavitelja se lahko prepustijo tretjim osebam samo z našim dovoljenjem. Pri uvozu iz ali tretjih dežel ali EU držav nosi dobavitelj sam odgovornost za carinjenje v skladu s predpisi, postopek carinjenja in prometni davek. Pri EU dobaviteljih se mora ID za prometni davek vedno navesti.

5. Garancija, jamčenje, ugotavljanje napak, prehod odgovornosti

Dobavitelj prevzame razen zaveze pravočasne dostave še zavezo, da ustreza blago skupaj z embalažo našim navodilom in da naše naročilo strokovno ustrezno izvedeno, v skladu s tehničnim nivojem. Vrh tega se morajo upoštevati najnovejši okvirji  predpisov preprečevanja nesreč, norme, predpisi in pravila strokovnega združenja in poklicnega sindikata. Prejetje sledi s pridržkom za pregled pravilnosti in primernosti. Pri dobavi blaga z napako, vseeno ali odkrito takoj ali kasneje, odgovarja dobavitelj za čas zakonitega garancijskega roka tako, da smo ne glede na pravico upravičeni na našo izbiro pod določitvijo roka zahtevati brezplačno nadomestno dobavo, brezplačno odpravo napake ali ustrezno znižanje cene. Če dobavitelj tega nemudoma ne izpolni, smo upravičeni blago na odgovornost dobavitelja poslati nazaj kot tudi blago nabaviti drugje. V primeru nujnega in neodložljivega smo upravičeni napako sami popraviti ali da to storijo za nas tretje osebe in stroške zaračunati dobavitelju. Neodvisno od tega obračunamo z dobaviteljem za obdelavo reklamacije kot nadomestilo za naš strošek naslednji pavšalni znesek za obdelavo:

Vrednost blaga brez DDV znesek obdelave
do 1.000 EUR 50 EUR
od 1.000 do 5.0000 EUR 100 EUR
preko 5.000 EUR 150 EUR

 

Reklamacija se šteje vedno kot pravočasno vložena, če se napaka nemudoma po odkritju obvesti. Dobavitelj se odpoveduje ugovoru zamude. Za blago, izdelano od dobavitelja oz. za storitev dobavitelja, se konča jamstvo s pretekom 5 let za substance in funkcije po dobavi in prejetju. Izrecno je ugotovljeno, da plačila za naročilo načeloma ne vsebujejo prejetja blaga s pridržkom. Ta določila veljajo tudi za nadomestno dobavo in popravilo. Do prehoda odgovornosti na nas pride z prejetjem v delavnici ali na dogovorjenem kraju.

6. Višja sila

Vojna, državljanska vojna, omejitev izvoza oz. omejitev trgovanja zaradi spremembe političnih odnosov kot npr. stavka, motnje v obratovanju, omejitve v obratovanju in drugo, ki nam otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe, veljajo kot višja sila in nas oprostijo dolžnosti do pravočasnega prevzema za ta čas.  Pogodbena stranka se je zavezana o tem pozanimati in svoje obveznosti spremenjenim odnosom prilagoditi. Pri takšnih dolgoročnih dogodkih kot so stavka, omejeno obratovanje itd., ki imajo za posledico zmanjšano porabo, smo upravičeni popolnoma ali delno odstopiti od pogodbe, brez da ima dobavitelj pri tem pravico do ugovora, vseeno zaradi katerega razloga. V takšnem primeru smo alternativno upravičeni po naši izbiri določiti čas prevzema, brez da zaradi tega pride do zapadlosti zahtevkov dobavitelja.

7. Odgovornost

Dobavitelj odgovarja v vsem za splošni obseg kvalitete in storitve dostavljenega blaga kot je v opisu produkta, risbah in certifikatu kvalitete. Dobavitelj odgovarja, da skozi dobavo in uporabo produktov niso kršene gospodarsko varstvene pravice tretjih in da ni odstopanja po EN normi ali predpisu o preprečevanju nesreč. Dobavitelj odgovarja za posledično škodo, ki je dokazana kot ena njihovih napak  na produktu. Dobavitelj nas odveže odgovornosti za stvari s stvari tretjih, v kolikor je vzrok škode nastal na njegovem področju. To velja tudi kadar dobavitelj izdela blago na podlagi načrtov, risb, vzorcev ali podobnih opisov in navodilih, ki smo jih mi posredovali.

8. Obveznost varovanja tajnosti

Ko pride dobavitelj preko poslovnih odnosov v stik z dokumenti ali predmeti, mora le te obravnavati kot tajne in jih sme uporabljati in narediti dostopne, kot je to za izvedbo naročila nujno potrebno. Ko pridejo v stik tretje osebe, mora dobavitelj prenesti obveznost varovanja tajnosti na te tretje. Če naročnik naroči pri dobavitelju stvari ali blago, ki jih dobavitelj dostavljava ekskluzivno naročniku, je potrebno v primeru dostave enakih stvari ali blaga tretjih izrecna pisna odobritev naročnika. Če zaradi kršitve obveznosti varovanja tajnosti naročniku nastane škode, za katero je odgovoren dobavitelj, se razširi odškodninska obveznost na posledično škodo zaradi napake.

9. Ostalo, kraj izpolnitve, sodna pristojnost

Dobavitelj  lahko pravice in obveznosti iz pogodbe prenese samo s prejšnjim pisnim strinjanjem naročnika, to velja predvsem za odstop zahtevkov. Sodna pristojnost je SI-2000 Maribor. Za vse poslovne odnose med naročnikom in dobaviteljem se uporablja slovensko pravo pod izključitvijo UN – kupnega prava. Če so določila pogodbe ali kupna določila neveljavna  ali bodo, je veljavnost v vsem neveljavna. Pogodbene stranke so v okvirju dopustnosti zavezane neveljavne določne zamenjati s takimi, ki bodo dosegle gospodarski cilj. Spremembe ali dopolnila prejšnjih določil so veljavna v pisni obliki. To velja tudi za nekatere spremembe pisnih zahtevkov.

 

Veljavnost: od december 2022